Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'
Zobacz takżeArtykuły:
Tymczasowy Rząd Ludowy
Kalendarium
Skład Rządu Ludowego
Geneza wydarzeń
Sytuacja na arenie międzynarodowej przed I wojną światową
Kształtowanie się świadomości narodowej Polaków
Główne kierunki polskiej myśli politycznej na przełomie XIX i XX w.
Sprawa polska podczas I wojny światowej
Ludzie
Miejsca
Organizacje
Życie kulturalne
Rozwój lubelskiej kultury w przededniu odzyskania niepodległości (1900-1918)
Rozkwit lubelskiej kultury po odzyskaniu niepodległości (1918-1939)
Przewodnik po Lublinie 1918
90 lat Rządu Ludowego - scenariusz widowiska na Placu Litewskim
Multimedia
Edukacja
Aktualności
11 listopada 1918 (poniedziałek)
10 listopada 1918 (niedziela)
9 listopada 1918 (sobota)
8 listopada 1918 (piątek)
7 listopada 1918 (czwartek)
6 listopada 1918 (środa)
5 listopada 1918 (wtorek)
4 listopada 1918 (poniedziałek)
3 listopada 1918 (niedziela)
2 listopada 1918 (sobota)
1 listopada 1918 (piątek)
31 października 1918 (czwartek)
29 października 1918
28 października 1918


Ludzie:
Ignacy Daszyński
Józef Piłsudski
Jędrzej Moraczewski
Stanisław Thugutt
Tomasz Arciszewski
Edward Rydz-Śmigły
Marian Malinowski
Tomasz Nocznicki
Błażej Stolarski
Medard Downarowicz
Gabriel Dubiel
Leon Supiński
Juliusz Poniatowski
Wacław Sieroszewski
Bronisław Ziemięcki
Władysław Kunicki
Kazimierz Wyszyński
Juliusz Zdanowski
Anton Lipošćak
Stanisław Czechowicz
Franciszka Arnsztajnowa
Jan Arnsztajn
Marek Arnsztajn


Organizacje:
Legiony Polskie
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego
Polska Siła Zbrojna
Polska Organizacja Wojskowa


Miejsca:
Plac Litewski
Koszary Świętokrzyskie (od kościoła św. Krzyża) - obecnie budynek KUL
Plac Katedralny
Okolice Dworca Kolejowego - Przedmieście Piaski
Miasto Żydowskie: Więzienie na Zamku i Kuchnia Ludowa na Szerokiej
Kinoteatr ?Rusałka?
Hotel Victoria
Pałac Gubernatorski
Menaż - Kasyno wojskowe - Klub Społeczny

Bibliografia

Ajnenkiel A., Przyczynek do działalności Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, „Rocznik Lubelski”, t. 3, Lublin 1960

Ajnenkiel A., Z dziejów Tymczasowego Rządu Ludowego w Lublinie, „Kwartalnik Historyczny”, 1958, nr 4,

Araszkiewicz F., Romantyzm i romantycy w prywatnych polskich szkołach średnich w Kongresówce w latach 1906-1914. (Wspomnienia lubelskie), "Roczniki Humanistyczne", T. 5: 1954/1955 s. 313–325.

Bałaban Majer, Żydowskie Miasto w Lublinie, Lublin 1991,

Bednarz Piotr, Obrazy lubelskiej prowincji w świetle spostrzeżeń szwajcarskiego korespondenta wojennego "Le Temps" (kwiecień 1915 r.), w: Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918., pod red. Albina Koprukowniaka, Lublin 2000, s. 399-427,

Białe Legiony. Wojsko polskie w Rosji 1914-1920, "Przekrój" wyd. specjalne, rok 1992

Brończyk Kazimierz, Okruchy wspomnień; wstęp: Maciej Sobieraj, w: Kościół. Społeczeństwo. Kultura, pod red. Janusza Droba, Lublin 2004,

Cisek J., Kalendarium działalności Józefa Piłsudskiego, Nowy Jork 1992

Chojnowski Andrzej, Problem narodowościowy na ziemiach polskich w początkach XX w. i w II Rzeczpospolitej, w: Z dziejów Drugiej Rzeczpospolitej, pod red. Andrzeja Garlickiego, Warszawa 1986,

Czasy Lubelskie 18 IV 1916 – IX 1918, Kraków 1924,

Daniel Jerzy, Osiecki Jerzy, Legenda 1914, Kielce 1989,

Davies Norman, Boże igrzysko. Historia Polski, t. I, Warszawa 1994

Drozdowski M., Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1979,

Dzieje Lublina, t. I, pod red. Dobrzański Jan, Mazurkiewicz Józef, Lublin 1965,

Dzieje Lublina, t. II, pod red. Krzykała Stanisław, Lublin 1975,

Englert Juliusz, Józef Piłsudski, Londyn 1991

Epopeja bitew polskich 1918-1921: listopad - grudzień 1918., "Przekrój" wyd. specjalne, 1989,

Epopeja bitew polskich 1918-1921: rok 1919, "Przekrój" wyd. specjalne, 1990,

Epopeja bitew polskich 1918-1921: rok 1920, styczeń-czerwiec, "Przekrój" wyd. specjalne, 1991,

Epopeja bitew polskich 1918-1921: rok 1920-1921, "Przekrój" wyd. specjalne, 1991,

Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Faryś J., Pajewski J. Szczecin – Poznań 1991,

Garlicki Andrzej, Józef Piłsudski 1867 – 1935, Warszawa 1990,

Gawarecki Henryk, O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin 1974,

Genjusz Niepodległości, pod red. M. Dziędzielewicz, J. Lachowski, Rayski S., Lwów 1933,

Gerlecka Regina, Lata 1864-1905, w: Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, pod red. Aleksandrowicz A., Gerlecka R., Śladkowski W., Tworek S., Lublin 1978,

Gerlecka Regina, Między rewolucją 1905 roku a pierwszą wojną światową, w: Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, pod red. Aleksandrowicz A., Gerlecka R., Śladkowski W., Tworek S., Lublin 1978,

Gerlecka Regina, W przededniu niepodległości (1915-1918), w: Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, pod red. Aleksandrowicz A., Gerlecka R., Śladkowski W., Tworek S., Lublin 1978,

Hempel-Papiewska Wanda , Ze wspomnień o strajku szkolnym 1905 r., "Kamena" 1955 nr 1/2 s. 14-18.

Holzer J. Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917 – 1919, Warszawa 1962,

Jabłoński Henryk, Narodziny Drugiej Rzeczpospolitej 1918 – 1919, Warszawa 1962,

Kalendarz Świata 1915, Warszawa 1914,

Kamiński Ireneusz J., Życie artystyczne w Lublinie 1901-1926, Lublin 2000,

Kancewicz Jan, SDKPiL wobec zagadnień wojny, rewolucji i niepodległości Polski w latach 1914 – 1918, w: Ruch robotniczy i ludowy w Polsce, Warszawa 1960,

Kierek Aleksander, Rozwój Lublina w latach 1864-1914, w: Dzieje Lublina, t. I, pod red. Dobrzański Jan, Mazurkiewicz Józef, Lublin 1965,

Konefał Jan, Polska Organizacja Wojskowa na Lubelszczyźnie w latach 1914 – 1918, (rozprawa hab. w bibliotece KUL),

Krzykała Stanisław, Lubelska Rada Delegatów Robotniczych, Lublin 1957,

Krzykała Stanisław, Lublin w okresie walk rewolucyjnych 1918-1920
, w: Dzieje Lublina, t. II, pod red. Krzykała Stanisław, Lublin 1975,

Krzykała Stanisław, Stosunki społeczno - polityczne w Lublinie w latach 1864-1918, w: Dzieje Lublina, t. I, pod red. Dobrzański Jan, Mazurkiewicz Józef, Lublin 1965,

Krzykała Stanisław, W Polsce niepodległej, w: Dzieje Lubelszczyzny, t.1, Warszawa 1974,

Leczyk Marian, Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917 – 1919, Warszawa 1966

Legionista Polski
. Kalendarz Naczelnego Komitetu Narodowego na rok 1916, pod red. M. Stępowski, Kraków 1916,

Lewandowski Jan, Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, Lublin 1978,

Lewandowski Jan, Pierwszy Rząd Niepodległej, W: Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. Radzik T., Witusik A., Lublin 1997

Lewandowski Jan, Rola Lublina i Lubelszczyzny w październiku i listopadzie 1918, Rocznik Lubelski, t. 21, Lublin 1978

Lubelszczyzna w przededniu wolności, Panorama powiatu 1999, nr sygnalny s. 16

Lublin. Dzieje Miasta, t. II, XIX i XX wiek, pod red. J. Kruszyńskiej, Lublin 2000

Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 04.11.1988, red. Śladkowski W., Lublin 1989

Łossowski P., Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992

Łossowski P. Zerwane pęta, Warszawa 1986

Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej do ludu polskiego, w: Lublin w dokumencie 1317 – 1967, wybór źródeł, wstęp i opracowanie Cieślak F., Gawarecki H., Stankowa M. Lublin 1976 (tekst źródłowy)

Marczuk Józef, Kazimierz Marian Wyszyński jako działacz młodzieżowy, polityk i dyplomata (1890 – 1935), „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłowowska”, sec. F, vol. LIX, 2004

Marczuk Józef, Rada miejska i magistrat Lublina 1918 – 1939, Lublin 1984

Michalski Ryszard, Socjalizm a niepodległość w polskiej myśli socjalistycznej (1878-1918), Toruń 1988,

Michałowski S., Władysław Kunicki (1972 – 1941). Życie, działalność, poglądy, Lublin 1990,

Michałowski S., Władysław Kunicki, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, red. Witusik Adam A., Skarbek Jan , Radzik Tadeusz, Lublin 1993

Molenda J., Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1915 – 1918, Warszawa 1965,

Nałęcz Daria, Nałęcz Tomasz, Józef Piłsudski – legendy i fakty, Warszawa 1986,

Nałęcz Tomasz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław 1984

Nałęcz Tomasz, Sprawa polska w I wojnie światowej, w: Z dziejów Drugiej Rzeczpospolitej, pod red. Andrzeja Garlickiego, Warszawa 1986,

Pajewski Janusz, Odbudowa państwa polskiego 1914 – 1918, Warszawa 1980,

Panas R., Droga do władzy Ignacego Daszyńskiego, "Gazeta w Lublinie" 263, s. 5

Piłsudski Józef, Pisma zbiorowe, Warszawa 1938,

Privat Edmond, Lublin [kwiecień 1915], "Le Temps", 8 czerwca 1915 r.,

Próchniak A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej, Warszawa 1957,

Radzik Tadeusz, (prace w bibliotece instytutu historii UMCS)

Rek Tadeusz, Ruch ludowy w Polsce, Warszawa 1947 (2 t)

Rudnicki Szymon, Narodowa demokracja w latach 1893-1939 w: Z dziejów Drugiej Rzeczpospolitej, pod red. Andrzeja Garlickiego, Warszawa 1986,

Sobieraj Maciej, Wybicie się Lublina na niepodległość w listopadzie 1918 roku. Aspekt militarny, Roczniki Humanistyczne, tom LIV, zeszyt 2, 2006

Słownik biograficzny miasta Lublina, red. Witusik Adam A., Skarbek Jan , Radzik Tadeusz, Lublin 1993

Szestow Lew, Czym jest bolszewizm, "Gazeta Wyborcza" 6-7 listopada 1999,

Szwarcenberg-Czerny Kazimierz, Moje wspomnienia sprzed czterdziestu laty, "Kamena" 1955 nr 5/7 s. 54-57,

Śladkowski Wiesław, Lublin z 1915 roku w oczach reportera z paryskiego "Le Temps", w: "Kalendarz Lubelski", Lublin 1970,

Śladkowski Wiesław, "Miasto nieujarzmione". Lublin w epoce zaborów 1795-1918, w: Plany i widoki Lublina XVII - XXI wiek, pod red. Harasimuik M., Kociuba D., Dymmel P., Lublin 2007,

Śladkowski Wiesław, W epoce zaborów, w: Lublin. Dzieje Miasta, t. II, XIX i XX wiek, pod red. J. Kruszyńskiej, Lublin 2000

Tomkowicz Stanisław, Wycieczka w Lubelskie, Kraków 1916,

Tomicki J., II Rzeczpospolita. Oczekiwania i rzeczywistość, Warszawa 1986,

Turnau Lucjan, Wspomnienia z pobytu w Lublinie, ze zbiorów M. Sobieraja,

Uziembło W., Wspomnienia 1900–1939, Warszawa 1965,

Wieliczko M., Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie, Warszawa 1929

Wiktor Jan, Czar Lublina, "Kuryer Literacko – Naukowy" nr 21-23, (dodatek do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”) 25. V., 1.VI., 8.VI. 1936, Lublin 1936,

Wojdaliński Ryszard, „Głos Lubelski” podczas okupacji austriackiej (1915-1918). Wspomnienie, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" 1975 T. 14 z. 1 s. 93-115.

Wojdaliński Ryszard, Kulisy wielkiej manifestacji narodowej odbytej 15 października 1918 roku, ze zbiorów M. Sobieraja

Wojtkowski Andrzej, Z dziejów życia kulturalnego w Lublinie w latach 1864-1918, w: Dzieje Lublina, t. I, pod red. Dobrzański Jan, Mazurkiewicz Józef, Lublin 1965,

Wójcikowski Włodzimierz, Gorący listopad, z cyklu: Lublin wczoraj i przedwczoraj, "Gazeta w Lublinie", 10-12 listopada 2006,

Wspomnienia o Andrzeju Strugu, wstępem opatrzył i oprac. Samuel Sandler, Warszawa 1965.

Zaporowski Z., (prace w bibliotece instytutu historii UMCS)

Zet w walce o niepodległość i budowę państwa. Szkice i wspomnienia, pod red. T. Nowacki, Warszawa 1996.

Zieliński Konrad, W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej, Lublin 1998,

Zieliński Konrad, Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lublin 1999,

Ziółek J. (prace w bibliotece KUL)

Z dziejów Drugiej Rzeczpospolitej, pod red. Andrzeja Garlickiego, Warszawa 1986,

Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, pod red. Aleksandrowicz A., Gerlecka R., Śladkowski W., Tworek S., Lublin 1978